Disclaimer

Robwa – Sign is een Nederlandse onderneming gevestigd in Beverwijk en geregistreerd onder KvK-nummer 34247557.
In deze disclaimer geeft Robwa – Sign aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.
Voor vragen kun je het contactformulier invullen of een bericht sturen naar info@robwa.nl


Intellectueel eigendom

De teksten en afbeeldingen op deze website zijn intellectueel eigendom van Robwa – Sign en vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Het gebruik hiervan is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, vertaalt, verspreidt, bewerkt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De informatie die je op deze website aantreft mag niet, in welke vorm dan ook, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Robwa – Sign. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de teksten, afbeeldingen en logo’s van deze website komen toe aan Robwa – Sign of derden die met toestemming dit materiaal beschikbaar hebben gesteld.


Geen garantie op juistheid

De informatie op de site van Robwa – Sign is met de grootste zorg samengesteld, maar de mogelijkheid bestaat dat de inhoud van deze website onvolledig of onjuist is. Robwa – Sign streeft ernaar om de website zo actueel mogelijk te houden. Fouten die ontstaan bij het onderhoud en herkenbaar zijn als programmeer-, type- of spelfouten kunnen nooit een aanleiding vormen om een overeenkomst te mogen claimen en/of te veronderstellen. Robwa – Sign behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website te wijzigen of te verwijderen op elk moment en zonder vooraankondiging. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Robwa – Sign is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van activiteiten die worden ondernomen naar aanleiding van informatie op de website.

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.